Cookies


Informace o Cookies

Následující text popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

Totožnost a kontaktní údaje správce:
ProfiDent – stomatologické centrum s.r.o.
Ukrajinská 11, 101 00 Praha 10 – Vršovice
MUDr. Oganessian / 220 515 710

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?
Webové stránky jsou napojeny na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které naše webové stránky používají, naleznete v následující tabulce:

Název služby / Data / Účel / Typ souhlasu
Facebook Cookies, / Anonymní data o chování a zájmech skupiny. / Oprávněné zájmy správce. / Opt-out, není nutný souhlas.
Google analytics Cookies, / Anonymní údaje o používání webu. / Analýza anonymních dat. / Není nutný souhlas.
Google Adwords Cookies, / Anonymní údaje o používání webu. / Optimalizace kampaní na základě anonymních dat. / Není nutný souhlas.
Smartsupp Cookies, / Anonymní informace o chování na stránce. / Analýza dat o chování zákazníka na stránce. / Není nutný souhlas.


Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

Jak využíváme Cookies
Používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní. Cookies není možno sledovat automaticky - využíváme variantu opt-in - tzn. soubory cookies sledujeme pouze po souhlasu uživatele webových stránek.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?
Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
Anonymizace osobních údajů.
Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů.
Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
Víceúrovňový firewall.
Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.
Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií.
Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.
Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

Obecná ustanovení
Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
V případě, že by se uživatel webových stránek domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: - požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení, - požadovat na správci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav
Požádá-li uživatel webových stránek o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.
Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)